Chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp

14/02/2019 2:04 CH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định  244  /QĐ-ĐHTT ngày  20  tháng 9  năm 2018

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây)

 TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO  :       Đại học

NGÀNH ĐÀO TẠO       :        Lâm nghiệp (Forestry)           

MÃ SỐ                             :       7620201

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO :      Chính quy

 

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư ngành Lâm nghiệp nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Lâm sinh học, cải thiện giống cây rừng, bảo tồn đa da sinh học, quản lý tài nguyên rừng, quy hoạch rừng, quản lý môi trường rừng.

Đào tạo kỹ sư có kiến thức và kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng và phát triển rừng; điều tra, đánh giá tài nguyên thiên nhiên, rừng và môi trường, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp; nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp. Chương trình cũng cung cấp cho sinh viên khả năng sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

Có kiến thức vững vàng về các biện pháp tạo rừng và phương thức xử lý lâm sinh đối với từng loại rừng

Giải thích được nguyên lý của các phương pháp điều tra đánh giá tài nguyên rừng (rừng, đất nói chung và đất rừng nói riêng) và cơ sở lý luận của công tác quy hoạch Nông- Lâm nghiệp và thiết kế sản xuất

Có kiến thức cần thiết về kinh tế xã hội và nhân văn cũng như kiến thức về luật pháp để tổ chức và chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học và sản xuất Nông – Lâm nghiệp trong thực tiễn sản xuất.

Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có tư duy phản biện; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý bảo vệ tài nguyên rừng; sử dụng và tái tạo tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững lâm nghiệp.

1.2.2. Về kỹ năng

1.2.2.1. Kỹ năng chuyên môn

 • Nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công việc, yêu ngành, yêu nghề, nghiêm túc, khách quan, trung thực.
 • Sử dụng thành thạo các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng và đất;
 • Có khả năng làm các công tác thiết kế sản xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án quy hoạch ở cấp vi mô;
 • Có khả năng tư vấn, phổ cập và chuyển giao kỹ thuật lâm- nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất lâm nghiệp tại các địa phương khác nhau;
 • Thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển tài nguyên Nông – Lâm nghiệp;
 • Điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch Nông- Lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất;
 • Nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ Lâm- Nông nghiệp;
 • Tham gia đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trung học, công nhân trong lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
 • Trình độ ngoại ngữ: Theo quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Trường Đại học Phenikaa đối với khối không chuyên ngữ.
 • Trình độ tin học: Theo quy định về chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Phenikaa đối với khối không chuyên  về công nghệ thông tin.

1.2.2.2. Kỹ năng mềm

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo

Có khả năng thuyết trình, trình bày một chủ đề trước tập thể, đám đông. Có tư duy sáng tạo và khả năng làm việc theo nhóm phát huy sức mạnh tập thể,…

1.2.3. Về thái độ

Lập trường tư tưởng vững vàng

Yêu ngành, yêu nghề, năng động và sang tạo trong mọi công việc

Có quan hệ cởi mở và đúng mực trong công việc cũng như trong cuộc sống
1.2.4. Vị trí và nơi làm việc sau tốt nghiệp

 • Các cơ quan kiểm lâm, cảnh sát môi trường, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.
 • Các doanh nghiệp có liên quan tới tài nguyên rừng và môi trường.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường các cấp.
 • Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn các cấp về nông lâm nghiệp
 • Các tổ chức quốc tế, phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường .v.v.
 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm
 2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 130 Tín chỉ
 3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh.

 1. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo Đại học hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-ĐHTT ngay 15/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây về.

 1. THANG ĐIỂM: thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ
 2. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CHƯƠNG TRÌNH:
STT Khối kiến thức Tín chỉ
1

Kiến thức giáo dục đại cương

Trong đó

- Kiến thức bắt buộc

- Kiến thức tự chọn

45

43

2

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85
Trong đó:  
-      Kiến thức cơ sở ngành 24
-      Kiến thức chuyên ngành 50
-      Học phần tốt nghiệp

11

 

Tổng cộng 130

Liên hệ:

Khoa Khoa học - Công nghệ

Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04 366 569 110

Website: http://st.phenikaa-uni.edu.vn/

Email: st@phenikaa-uni.edu.vn