Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/02/2019 7:20 SA

Trường Đại học PHENIKAA xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Điều lệ Trường Đại học PHENIKAA.

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại các link sau:

  1. Tờ trình HĐQT lên ĐHĐCĐ phê duyệt Điều lệ
  2. Phiếu xin ý kiến cổ đông
  3. Dự thảo Điều lệ Trường Đại học PHENIKAA
  4. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua điều lệ Trường Đại học PHENIKAA