SỨ MẠNG - TẦM NHÌN

12/02/2019 10:40 CH

TẦM NHÌN

Trường Đại học PHENIKAA phấn đấu trở thành:

- Trường đại học nghiên cứu xuất sắc, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển và tạo ra giá trị mới cho cộng đồng;

- Cái nôi nuôi dưỡng đổi mới – sáng tạo – tự do khám phá;

- Trường đại học xuất sắc trong đào tạo chất lượng quốc tế;

- Đạt TOP 100 trường đại học tốt nhất Châu Á trong vòng hai thập niên.

SỨ MẠNG

Trường Đại học PHENIKAA hiện thực hoá tầm nhìn bằng việc đảm nhận vai trò:

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hành;

- Tạo môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp và tự do sáng tạo để tạo ra những ảnh hưởng đột phá trong khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xã hội.