Danh sách đề tài Quỹ Nafosted đang thực hiện

07/03/2019 4:30 CH

1. Tên đề tài: Năng lực nghiên cứu trong ngành kinh tế và quản lý so với tổng thể lĩnh vực khoa học xã hội: Phân tích và ý nghĩa đối với cộng động và những nhà hoạch định chính sách tư dữ liệu Scopus trong giai đoạn 2008-2018. CNĐT: TS. Vương Quân Hoàng. Thời gian thực hiện: 2018-2020

2. Tên đề tài: Nghiên cứu và chế tạo vật liệu lai hóa nhằm giảm giá thành cho điện cực đối của pin năng lượng mặt trời nhạy quang (DSCs). CNĐT: TS. Đào Văn Dương. Thời gian thực hiện: 2018-2020

3. Tên đề tài: Nghiên cứu và phát triển các kĩ thuật mã hóa mạng để nâng cao hiệu suất phổ và độ tin cậy cho mạng thông tin quang lõi. CNĐT: TS. Đào Thanh Hải. Thời gian thực hiện: 2018-2020

4. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tổ hợp Fe3O4@SiO2-GO, Fe3O4/ZnO-Graphene có cấu trúc lõi@vỏ-lai hóa nhằm tăng cường hiệu suất xử lý các ion kim loại nặng và phân hủy chất màu hữu cơ trong nước: CNĐT: TS. Phạm Thị Lan Hương; Thời gian thực hiện từ 9/2019 đến 9/2022;

5. Tên đề tài: Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang chuyển đổi ngược của vật liệu Hydroxyapatite đồng pha tạp Er, Yb, TM (TM: Fe, Mn, Mo). CNĐT: TS. Hoàng Như Vân. Thời gian thực hiện: từ 9/2019 đến 9/2022

6. Tên đề tài: Nghiên cứu quá trình chuyển pha và mạ kim loại (Pt, Fe, Co) sử dụng hỗn hợp eutectic ion lỏng thân thiện môi trường nhằm ứng dụng trong pin nhiên liệu. CNĐT: TS. Lê Mạnh Tú. Thời gian thực hiện: 24 tháng (9/2019 - 9/2021)

7. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng học máy để phát triển vật liệu mới có từ tính tốt trên nền hợp kim của kim loại chuyển tiếp và kim loại đất hiếm. CNĐT: TS. Phạm Tiến Lâm. Thời gian thực hiện: 24 tháng (9/2019 - 9/2021)

8. Tên đề tài: Chế tạo một số vật liệu kim loại chuyển tiếp chalcogen (MoS2, WSe2) ứng dụng cho điện cực pin Li-ion và cảm biến khí. CNĐT: TS. Lê Viết Thông. Thời gian thực hiện: 24 tháng (9/2019 - 9/2021)

9. Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ nano dị thể chức năng trên cơ sở vật liệu nano từ tính CuX2O4 (X=Fe, Co) hoặc nano kim loại quý (Metal=Au, Ag) với các vật liệu nano 2D (MS2, M=Mo, W; và rGO) trong y sinh và môi trường. CNĐT: PGS.TS. Lê Anh Tuấn. Thời gian thực hiện: 24 tháng (9/2019 - 9/2021)

10. Tên đề tài: Vật liệu khung hữu cơ-kim loại với ứng dụng trong cảm biến khí và với vai trò xúc tác trong chuyển hóa sinh khối. CNĐT: TS. Nguyễn Tăng Sơn. Thời gian thực hiện: 24 tháng (9/2019 - 9/2021)

11. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu Ti và F pha tạp cấu trúc compozit spinel/layered của vật liệu cathot giàu Li và Mn ứng dụng cho pin Li ion. CNĐT: TS. Vũ Ngọc Hùng. Thời gian thực hiện: 24 tháng (9/2019 - 9/2021)

12. Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần saponin khung ocotillol của Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis): phương pháp phân tích LC-MS/MS, thành phần và hoạt tính sinh học” (108.05-2019.01). CNĐT: TS Nguyễn Hữu Tùng