Trường Đại học Thành Tây xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên Trường Đại học Thành Tây (Thanh Tay University) thành Trường Đại học Phenikaa (Phenikaa University).

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại các link sau:

  1. Tờ trình thông qua đề án đổi tên
  2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông
  3. Đề án trình ĐHCĐ bất thường về việc đổi tên trường
  4. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ bất thường thông qua đề án đổi tên