Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 69

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 69 items in 4 pages
18/12/2020Quyết định số 642/QĐ-ĐHP-KHCN về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu tiềm năng, nghiên cứu mạnh Trường Đại học Phenikaa18/12/2020
30/10/2020Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi và kiểm tra học phần bậc đào tạo đại học của Trường Đại học PHENIKAA30/10/2020
30/10/2020Quyết định về việc ban hành các quy trình hoạt động khảo thí của Trường Đại học PHENIKAA30/10/2020
30/10/2020Quyết định số 496/QĐ-ĐHP-KHCN của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ Trường Đại học Phenikaa 30/10/2020
30/10/2020Quyết định số 497/QĐ-ĐHP-KHCN của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động hợp tác khoa học công nghệ trong nước và quốc tế Trường Đại học Phenikaa 30/10/2020
30/10/2020Quyết định số 498/QĐ-ĐHP-KHCN của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đạo đức và tính liêm chính trong hoạt động khoa học và công nghệ Trường Đại học Phenikaa 30/10/2020
30/10/2020Quyết định số 501/QĐ-ĐHP-KHCN của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy trình tổ chức hội nghị hội thảo khoa học Trường Đại học Phenikaa 30/10/2020
30/10/2020Quyết định số 502/QĐ-ĐHP-KHCN của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu khoa học công nghệ Trường Đại học Phenikaa 30/10/2020
30/10/2020Quyết định số 503/QĐ-ĐHP-KHCN của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy trình quản lý đề tài các cấp Trường Đại học Phenikaa30/10/2020
30/10/2020Quyết định số 504/QĐ-ĐHP-KHCN của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy trình hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ Trường Đại học Phenikaa30/10/2020
19/10/2020Quyết định số 468/QĐ-ĐHP-KHCN của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trường đại học Phenikaa19/10/2020
25/8/2020Quyết định số 338/QĐ-ĐHP-KHCN của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định khen thưởng kết quả khoa học công nghệ Trường Đại học Phenikaa25/8/2020
25/8/2020Quyết định về việc ban hành Quy định khen thưởng kết quả khoa học và công nghệ Trường Đại học Phenikaa25/8/2020
17/8/2020Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHP17/8/2020
17/8/2020Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Phenikaa17/8/2020
10/8/2020Quyết định về việc điều chỉnh bảng quy đổi tương đương chuẩn đầu ra tiếng Anh10/8/2020
3/7/2020Quyết định về việc ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ3/7/2020
21/5/2020Quyết định về việc Bộ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Phenikaa năm 202021/5/2020
17/5/2020Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở, Trường Đại học Phenikaa năm 202017/5/2020
25/3/2020Quyết định về việc ban hành quy trình tạm ứng và thanh toán25/3/2020
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Năm ban hành:
Nội dung tìm kiếm:

Tổng số văn bản: 61

Ngày ban hànhTrích yếuNgày hiệu lựcTải xuốngXem văn bản
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 61 items in 4 pages
1/3/2020Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam15/4/2020
10/12/2019Thông tư 18/2019/TT-BKHCN quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành10/2/2020
19/11/2018Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học1/7/2019
20/4/2018Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học20/4/2018
20/4/2018Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD: Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng20/4/2018
9/3/2018Quyết định về việc đính chính danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT9/3/2018
9/3/2018Quyết định về việc đính chính danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo thông tư sô 24/2017/TT-BGDĐT và danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT9/3/2018
10/10/2017Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học25/11/2017
10/10/2017Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ25/11/2017
5/10/2017Nghị định quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe20/11/2017
29/9/2017Thông tư ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam15/11/2017
21/9/2017Thông tư quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp5/11/2017
6/9/2017Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học23/10/2017
31/5/2017Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học15/7/2017
4/4/2017Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ20/5/2017
15/3/2017Thông tư ban hành quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học1/5/2017
2/3/2017Thông tư quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng15/4/2017
1/9/2016Thông tư số 18/2016/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia.18/10/2016