Biểu mẫu sinh viên nghiên cứu khoa học

04/05/2019 2:37 CH

BIỂU MẪU SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên biểu mẫu

 

Mẫu 01: Phiếu đề xuất đề tài SV

Tải về

Mẫu 02: Bản đăng ký đề tài NCKH SV 2018-2019

Tải về

Mẫu 03: Thuyết minh đề tài SV

Tải về

Mẫu 04: Kinh phí thực hiện đề tài SV

Tải về

Mẫu 05: Biên bản duyệt đề cương SV

Tải về

Mẫu 06: Phiếu đánh giá đề cương đề tài SV

Tải về

Mẫu 07: Danh sách đề nghị

Tải về

Mẫu 08: Hợp đồng triển khai thực hiện

Tải về

Mẫu 09: Báo cáo tiến độ thực hiện

Tải về

Mẫu 10: Giấy gia hạn

Tải về

Mẫu 11: Đơn xin không thực hiện đề tài SV

Tải về

Mẫu 12: Đơn đề nghị nghiệm thu đề tài cấp trường

Tải về

Mẫu 13: Danh sách đề xuất hội đồng nghiệm thu

Tải về

Mẫu 14: Quy định hình thức biên soạn

Tải về

Mẫu 15: Quy định viết bài báo

Tải về

Mẫu 16: Biên bản họp HĐKH nghiệm thu đề tài

Tải về

Mẫu 17: Phiếu đánh giá nghiệm thu

Tải về

Mẫu 18: Phiếu nhận xét phản biện đề tài

Tải về

Mẫu 19: Phiếu tổng hợp điểm

Tải về

Mẫu 20: Thanh lý hợp đồng đề tài cấp trường

Tải về