Cơ cấu tổ chức

13/02/2019 3:36 CH

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

ThS.Nguyễn Hữu ChươngThành viên HĐT
TS.Phạm Anh TuấnThành viên HĐT
ThS.Lê Thị Minh ThảoThành viên HĐT
 Trần Lan PhươngThành viên HĐT
PGS.TS.Phương Đình TâmThành viên HĐT
 Nguyễn Hồng ViệtThành viên HĐT
 Nguyễn Thị Phương AnhThành viên HĐT

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

LÃNH ĐẠO KHOA TRỰC THUỘC

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN