KHOA HỌC CƠ BẢN

14/02/2019 8:35 SA

Khoa Khoa học cơ bản (KHCB) được thành lập theo Quyết định số 354/QĐ-ĐHTT-TCHCQT ngày 21/11/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Khoa Khoa học cơ bản. Hiện nay, Khoa Khoa học cơ bản tổ chức quản lý và đào tạo các học phần chương trình đào tạo cơ bản, bao gồm các học phần: Toán học, Vật lý, các học phần Tư tưởng đường lối, Giáo dục thể chất và Pháp luật đại cương.

Các bộ môn trực thuộc

1. Bộ môn Toán
2. Bộ môn Vật lý
3. Bộ môn Giáo dục thể chất
4. Bộ môn lý luận chính trị
5. Bộ môn Pháp luật đại cương

Các học phần đào tạo

- Các học phần toán học
- Các học phần Vật lý đại cương cho các khối ngành kỹ thuật
- Các học phần về Giáo dục thể chất
- Các học phần về tư tưởng đường lối gồm:
            + Triết học
            + Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
            + Tư tưởng Hồ Chí Minh
            + Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
            + Giáo dục công dân (hệ dự bị đại học)
- Học phần Pháp luật đại cương

Nhân sự

* Giảng viên cơ hữu
100% giảng viên cơ hữu của khoa có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó các giảng viên giảng dạy các học phần Vật lý đại cương 100% có trình độ từ Tiến sĩ trở lên và được đào tạo từ các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước.
* Giảng viên cơ hữu ghi danh
Các giảng viên cơ hữu ghi danh thuộc Khoa Khoa học cơ bản đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần về lý luận chính trị đào tạo khối sau đại học của trường, các thầy là các nhà giáo có uy tín như Nhà giáo nhân dân hoặc có học vị Tiến sĩ.

Cơ sở vật chất

- Văn phòng Khoa Khoa học cơ bản tại khu nhà C1, phòng 318-319
- Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương
- Nhà thi đấu đa năng và các khu rèn luyện thể chất

Liên hệ:

Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học PHENIKAA

- Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: 024 366 569 110

- Email: fs@phenikaa-uni.edu.vn

- Website: http://bs.phenikaa-uni.edu.vn/