Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Điều dưỡng

26/12/2018 4:00 SA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình:               Điều dưỡng

Trình độ đào tạo:                 Thạc sĩ

Mã ngành:                             8720301

Loại hình đào tạo:                Tập trung

 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

 Mục tiêu đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng là trang bị cho người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức sâu rộng về điều dưỡng và thành thạo các kỹ năng thực hành nghề nghiệp theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ cao; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện và ra quyết định để giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực Điều dưỡng; có khả năng giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực điều dưỡng. Thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc ngành Điều dưỡng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức

a) Trình bày và phân tích đầy đủ các nội dung chính về nhận định tình trạng bệnh tật của người bệnh trong các lứa tuổi khác nhau.

b) Xác định được các chẩn đoán điều dưỡng theo thứ tự ưu tiên.

c) Trình bày được các mục tiêu mong chờ cho từng chẩn đoán điều dưỡng và giải thích được các chẩn đoán điều dưỡng theo thứ tự ưu tiên cho người bệnh ở các mức độ phức tạp khác nhau.

d) Phân tích và giải thích được những can thiệp điều dưỡng cần phải triển khai nhằm đạt được các mục tiêu mong chờ của từng người bệnh.

d) Phân tích được nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây bệnh nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác phòng bệnh.

e) Giải thích và phân tích đầy đủ các bước trong quy trình lập kế hoạch chăm sóc người bệnh trong các tình huống bệnh lý phức tạp khác nhau.

f) Trình bày và phân tích được những tác dụng mong muốn và không mong muốn trong quá trình sử dụng thuốc cho người bệnh.

g) Trình bày và phân tích được các nội dung chính trong các chuyên ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, và các lĩnh vực nhiễm trùng bệnh viện, tiêm an toàn, dịch tễ học các bệnh không lây, dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm và các bệnh mới nổi, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, sức khỏe nghề nghiệp, pháp luật và y đức, giáo dục nâng cao sức khỏe người bệnh và cộng đồng.

h) Phân tích hệ thống y tế, chính sách y tế - sức khoẻ ở Việt Nam hiện nay.

i) Trình bày và phân tích được các bước trong quá trình nghiên cứu điều dưỡng.

Kỹ năng:

a) Lập được kế hoạch chăm sóc người bệnh (nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, mục tiêu mong chờ, can thiệp điều dưỡng và đánh giá).

b) Thăm khám, khai thác được tiền sử và bệnh sử cho người bệnh.

c) Xác định được nhu cầu chăm sóc của ngươì bệnh.

d) Xác định được mục tiêu mong chờ cho từng chẩn đoán điều dưỡng.

e) Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc cho người bệnh ở các mức độ phức tạp khác nhau.

f) Thực hành đánh giá đúng tình trạng người bệnh trước, trong và sau khi thực hiện các can thiệp điều dưỡng.

g) Xác định được những thiếu hụt về kiến thức/kỹ năng của người bệnh/gia đình người bệnh về cách phòng bệnh và trị bệnh.

h) Tư vấn, giáo dục cho người bệnh về các biện pháp phòng bệnh, chữa bệnh.

i) Thực hiện được các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện, tăng tỷ lệ các mũi tiêm an toàn, giảm tỷ lệ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm…

j) Tiến hành được các kỹ thuật phục hồi sức khoẻ cho người bệnh bị các bệnh mạn tính, bệnh người cao tuổi, bệnh tâm thần kinh…

k) Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

l) Lập và tổ chức triển khai thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng.

m) Tham gia giảng dạy và đào tạo điều dưỡng.

Thái độ:

a) Luôn luôn có ý thức thương yêu người bệnh, coi người bệnh như người thân của mình.

b) Có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện các kỹ thuật chăm sóc.

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định và qui trình phòng chống nhiễm khuẩn.

d) Tự tin và chịu trách nhiệm về những việc làm và kết luận chuyên môn của mình.

e) Có năng lực biện hộ, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng cho người bệnh.

f) Khiêm tốn, thật thà, luôn có ý thức học tập, học hỏi để vươn lên.

g) Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về hành nghề y tế.

2. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo 24 tháng tập trung, kể cả thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ

- Kiến thức chung: 7 tín chỉ, chiếm 11,7%;

- Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc: 6 tín chỉ, chiếm 10%

- Kiến thức chuyên ngành bắt buộc: 20 tín chỉ, chiếm 33,3%;

- Tự chọn cơ sở và chuyên ngành: 15 tín chỉ, chiếm 25%;

- Luận văn: 12 tín chỉ, chiếm 20,0 %.

4. Đối tượng tuyển sinh

Điều kiện dự thi: là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ điều dưỡng tại Việt Nam đáp ứng được các điều kiện sau:

4.1. Về văn bằng

- Tốt nghiệp đại học điều dưỡng, hoặc đại học hộ sinh;

- Thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “Bằng đại học” do Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

4.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành điều dưỡng/ hộ sinh đăng ký dự thi có thời gian công tác trong ngành tối thiểu 12 (mười hai) tháng trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên được dự thi ngay).

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều dưỡng được đào tạo theo tín chỉ

5.2. Cách thức tổ chức, quản lý các lớp học

+ Căn cứ để quản lý

- Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Quy định về đào tạo sau đại học, nội quy, kế hoạch giảng dạy và học tập cho toàn khóa học và cho từng năm học của trường đại học Phenikaa

+ Cách thức tổ chức quản lý

- Phòng Đào tạo phối hợp với khoa chuyên môn quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo; quản lý về nhân sự đối với học viên và kết quả học tập của học viên.

 Tăng cường sử dụng các phương tiện hiện đại cho giảng dạy và nghiên cứu, chủ động khai thác hệ thống tư liệu của thư viện và mạng thông tin để phục vụ cho hoạt động đào tạo.

5.3. Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện bảo vệ luận văn:

a) Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chư­ơng trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ);

b) Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy định;

d) Chấp hành đúng các quy chế, qui định do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học PHENIKAA đã ban hành

Điều kiện tốt nghiệp:

a) Điểm luận văn đạt từ 5,5 trở lên;

b) Đã nộp luận văn được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên, có xác nhận của người hướng dẫn và chủ tịch hội đồng về việc luận văn đã được chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện cho cơ sở đào tạo để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ theo quy định;

c) Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của cơ sở đào tạo quy định;

d) Đã hoàn thành các kinh phí tài chính đối với Trường

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ.

7. Nội dung chương trình

 

TT

Tên học phần

Mã HP

Khối lượng (tín chỉ)

T.số

LT

TH

LS

I

Kiến thức chung (6 tín chỉ)

6

6

0

 

1

Triết học

NS 813

3

3

0

 

2

Tiếng Anh chuyên ngành

NS 810

3

3

0

 

II

Kiến thức cơ sở (17 tín chỉ)

 

Bắt buộc

11

8

3

 

3

Phương pháp giảng dạy điều dưỡng

NS 838

3

2

1

 

4

Tâm lý Y học

NS 818

3

3

0

 

5

Nghiên cứu khoa học điều dưỡng

NS 823

5

3

2

 

 

Tự chọn (chọn 2 trong 3 học phần)

6

4

2

 

6

Điều dưỡng người mắc bệnh vi sinh, ký sinh trùng y học

NS 828

3

2

1

 

7

Dược lâm sàng

NS 830

3

2

1

 

8

Thống kê y học nâng cao

NS 819

3

2

1

 

III

Kiến thức chuyên ngành (25 tín chỉ)

 

Bắt buộc

15

10

5

 

9

Nhận định thể chất và sức khỏe

NS 831

3

2

1

 

10

Học thuyết điều dưỡng

NS 827

3

2

1

 

11

Tổ chức y tế và Quản lý điều dưỡng

NS 835

3

2

1

 

12

Dinh dưỡng lâm sàng

NS 870

3

2

1

 

13

Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng

NS 897

3

2

1

 

 

Tự chọn (chọn 2 trong 6 học phần)

10

4

0

6

14

Điều dưỡng Nhi khoa

NS 858

5

2

0

3

15

Điều dưỡng Nội khoa

NS 842

5

2

0

3

16

Điều dưỡng lão khoa

NS 845

5

2

0

3

17

Điều dưỡng người bệnh ung thư

NS 894

5

2

0

3

18

Điều dưỡng cộng đồng

NS 880

5

2

0

3

19

Điều dưỡng Ngoại khoa

NS 852

5

2

0

3

IV

Luận văn (12 tín chỉ)

NS 898

12

0

12

 

Tổng cộng

60

32

22

6

 

8. Dự kiến kế hoạch giảng dạy

HỌC KỲ 1 NĂM THỨ NHẤT

TT

Tên học phần

Mã HP

Khối lượng (tín chỉ)

Tổng số

LT

TH/TL

1

Triết học

NS 813

3

3

0

2

Tiếng Anh chuyên ngành

NS 810

3

3

0

3

Nghiên cứu khoa học điều dưỡng

NS 823

5

3

2

4

Học thuyết điều dưỡng

NS 827

3

2

1

5

*Điều dưỡng người mắc bệnh vi sinh, ký sinh trùng y học

NS 828

3

2

1

6

*Thống kê y sinh học, phân tích số liệu nghiên cứu

NS 819

3

2

1

 

Tổng

 

17

13

4

* Chọn 1 trong 2 học phần. Nếu học viên chọn cả 2 học phần tự chọn trong học kỳ đầu thì cần chuyển một học phần sang học kỳ tiếp theo

HỌC KỲ 2 NĂM THỨ NHẤT

TT

Tên học phần

Mã HP

Khối lượng (tín chỉ)

Tổng số

LT

TH/TL

1

Nhận định thể chất và sức khỏe

NS 831

3

2

1

2

Phương pháp giảng dạy điều dưỡng

NS 823

3

2

1

3

Tâm lý y học

NS 818

3

3

0

4

Tổ chức và Quản lý điều dưỡng

NS 835

3

2

1

5

Dinh dưỡng lâm sàng

NS 870

3

2

1

6

*Dược lâm sàng

NS 830

3

2

1

Tổng

 

18

13

5

*Học phần tự chọn

HỌC KỲ 1 NĂM THỨ 2

TT

Tên học phần

Mã HP

Khối lượng (tín chỉ)

Tổng số

LT

TH/TL

1

Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng

NS 897

3

2

1

2

*Điều dưỡng Nhi khoa

NS 858

5

2

3

3

*Điều dưỡng Nội khoa

NS 842

5

2

3

4

*Điều dưỡng lão khoa

NS 845

5

2

3

5

* Điều dưỡng người bệnh ung thư

NS 894

5

2

3

6

*Điều dưỡng cộng đồng

NS 880

5

2

3

7

*Điều dưỡng Ngoại khoa

NS 852

5

2

3

8

Chuẩn bị và thông qua đề cương nghiên cứu

 

 

 

 

Tổng

 

13

6

7

*Chọn 2 trong 6 học phần này

 

HỌC KỲ 2 NĂM THỨ 2

TT

Tên học phần

Mã HP

Khối lượng (tín chỉ)

Tổng số

LT

TH/TL

Thực hiện đề tài nghiên cứu

 

 

 

 

Viết và Bảo vệ luận văn

 

 

 

 

Tổng

 

12

0

12

 

Liên hệ:

Khoa Điều dưỡng, Đại học Phenikaa

Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: 024.66883399 - 024.33545558

Email: fn@phenikaa-uni.edu.vn

Website: www.daihocdieuduonghanoi.edu.vn 

FanPage: https://www.facebook.com/dieuduong.phenikaa/