Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng

13/02/2019 9:04 SA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Tên chương trình:         Kỹ thuật xây dựng

Trình độ đào tạo:           Thạc sĩ

Mã ngành:                      8580201

Loại hình đào tạo:         Tập trung, không tập trung

I. Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng theo định hướng ứng dụng giúp cho học viên nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

2. Mục tiêu cụ thể

Về phẩm chất chính trị:

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà Nước, hình thành một nhân sinh quan và thái độ tốt đối với cộng đồng; hình thành đạo đức nghề nghiệp.

- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và xã hội.

Về năng lực:

- Đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng.

- Có thể nghiên cứu, tính toán, tối ưu các giải pháp thiết kế, nâng cao chất lượng xây dựng và khai thác các công trình xây dựng.

- Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

- Có kiến ​​thức, hiểu biết về các vấn đề đương đại, đặc biệt các công nghệ xây dựng hiện đại thuộc lĩnh vực xây dựng.

- Đủ năng lực ứng dụng các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo vào kỹ thuật công trình xây dựng như: Thiết kế, thi công xây lắp, giám sát, kiểm tra và quản lý các công trình xây dựng.

- Có đủ khả năng phân tích, xử  lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong kỹ thuật xây dựng.

- Có khả năng vận dụng các công cụ hỗ trợ nghề nghiệp khác để khai thác tối đa chuyên ngành đã được đào tạo.

Về kỹ năng:

- Có khả năng sáng tạo, giải quyết các công việc phức tạp thuộc lĩnh vực xây dựng công trình.

- Có kỹ năng độc lập hoặc phối hợp với các chuyên gia để nghiên cứu, ứng dụng, đề xuất, triển khai và thực hiện các vấn đề khoa học, công nghệ mới.

- Có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.

2. Thời gian đào tạo

- Hình thức đào tạo tập trung: thời gian đào tạo là 1,5 năm (học tập trung các ngày trong tuần, 2 kỳ học, 1 kỳ viết luận văn).

- Hình thức đào tạo không tập trung: thời gian đào tạo là 2 năm (3 kỳ học, 1 kỳ viết luận văn).

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 45 tín chỉ

3.1 Kiến thức chung

5 tín chỉ

3.2 Kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

-Kiến thức bắt buộc:

- Kiến thức tự chọn:

32 tín chỉ

18 tín chỉ

14 tín chỉ

3.3 Luận văn thạc sĩ

8 tín chỉ

 

4. Đối tượng tuyển sinh

4.1 Điều kiện dự thi: là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được các điều kiện sau:

Về văn bằng:

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ không phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển.

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển.

- Đối với thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “Bằng đại học” do Cục Quản lý chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Những đối tượng hoàn thành chương trình đào tạo đại học chuyên ngành đúng, chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ được phép dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1 Quy trình đào tạo:

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng được tổ chức đào tạo theo tín chỉ.

Do đối tượng học viên phần lớn đang làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các cơ quan, các cơ sở đào tạo đại học… vì vậy, Trường Đại học PHENIKAA chọn hình thức học không tập trung, thời gian đào tạo là 2 năm. Các lớp học được tổ chức vào các ngày thứ bảy và chủ nhật cho phù hợp với đối tượng người học.

5.2. Cách thức tổ chức, quản lý các khoá học:

* Căn cứ để quản lý:

-  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Quy định về đào tạo sau đại học, nội quy, kế hoạch giảng dạy và học tập cho toàn khoá học và cho từng năm học của Trường Đại học PHENIKAA.

* Cách thức tổ chức quản lý:

-  Phòng Đào tạo phối kết hợp với Khoa chuyên môn quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo và thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo; quản lý về nhân sự đối với học viên và kết quả học tập của học viên.

-  Tăng cường sử dụng các phương tiện hiện đại cho giảng dạy và nghiên cứu, chủ động khai thác hệ thống tư liệu của thư viện và mạng thông tin để phục vụ cho hoạt động đào tạo.

5.3 Điều kiện tốt nghiệp:

- Hoàn thành chương trình đào tạo với điểm trung bình chung các học phần đạt từ 5.5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ) trong thời gian quy định;

- Bảo vệ luận văn đạt điểm từ 5,5/10 trở lên;

- Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĨ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chấp hành đúng các quy chế, qui định do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học PHENIKAA đã ban hành.

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ.

7. Nội dung chương trình

 Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo

Mã số học phần

Tên học phần

Khối lượng (tín chỉ)

Phần

chữ

Phần

số

Tổng số

LT

TH, TN, TLPhần 1: Kiến thức chung

5

3

2

XDTH

501

Triết học

3

2

1

XDTA

502

Tiếng Anh

2

1

1Phần 2: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

32

16

16  1. Các học phần bắt buộc

18

9

9

XDPK

503

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

1

1

XDPS

504

Phương pháp số trong tính toán kết cấu

2

1

1

XDTB

505

Tác động của gió bão, lốc lên công trình xây dựng

2

1

1

XDKC

506

Động đất và lý thuyết kháng chấn

2

1

1

XDOT

507

Ổn định kết cấu thép và kết cấu thép nhẹ

2

1

1

XDKN

508

Kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép

2

1

1

XDNM

509

Nền và móng công trình xây dựng

2

1

1

XDCX

510

Công nghệ và tổ chức xây dựng

2

1

1

XDTC

511

Thực tập chuyên ngành

2

1

1  1. Các học phần tự chọn

Chọn 7 trong số 17 học phần

14

7

7

XDXS

512

Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên

2

1

1

XDLT

513

Lý thuyết tối ưu trong tính toán kết cấu

2

1

1

XDBV

514

Kết cấu bản và vỏ mỏng

2

1

1

XDQA

515

Quản lý dự án

2

1

1

XDLC

516

Lý thuyết độ tin cậy và tuổi thọ công trình

2

1

1

XDPG

517

Phân tích kết cấu ngoài giới hạn đàn hồi

2

1

1

XDCH

518

Cơ sở cơ học phá huỷ

2

1

1

XDPM

519

Phân tích kết cấu công trình theo mô hình số

2

1

1

XDVC

520

Kết cấu vật liệu composit

2

1

1

XDKM

521

Kết cấu dây mềm

2

1

1

XDKT

522

Kết cấu thép công trình cao

2

1

1

XDTS

523

Kết cấu thép ứng suất trước

2

1

1

XDKV

524

Kết cấu mái vỏ mỏng bằng bê tông cốt thép

2

1

1

XDVD

525

Những vấn đề đặc biệt của kết cấu BTCT

2

1

1

XDCD

526

Công nghệ thi công hiện đại

2

1

1

XDKX

527

Kinh tế xây dựng

2

1

1

XDPT

528

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm

2

1

1Luận văn

8 tín chỉTổng cộng:

45 tín chỉ

 


8. Dự kiến kế hoạch giảng dạy

Mã số học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Phần chữ

Phần sốHọc kỳ 1

11

XDTH

501

Triết học

3

XDTA

502

Tiếng Anh

2

XDPK

503

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

XDPS

504

Phương pháp số trong tính toán kết cấu

2

XDTB

505

Tác động gió bão, lốc lên công trình xây dựng

2Học kỳ 2

12

XDKC

506

Động đất và lý thuyết kháng chấn

2

XDOT

507

Ổn định kết cấu thép và kết cấu thép nhẹ

2

XDKN

508

Kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép

2

XDNM

509

Nền và móng công trình xây dựng

2

XDCX

510

Công nghệ và tổ chức xây dựng

2

XDTC

511

Thực tập chuyên ngành

2Học kỳ 3

14Học 7 học phần tự chọn trong số 17 học phần

(ở mục 7, từ học phần số 512 đến 528)

14Học kỳ 4: Làm luận văn tốt nghiệp

8Tổng

45 tín chỉ

 

Liên hệ:

Khoa Khoa học - Công nghệ - Trường Đại học PHENIKAA

- Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: 024 22127269               

- Website: www.phenikaa-uni.edu.vn

- Email: st@phenikaa-uni.edu.vn                 

- Fanpage: www.facebook.com/sst.phenikaa.uni

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TẠI ĐÂY