Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế

13/02/2019 8:46 SA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên chương trình:        Quản lý kinh tế

Trình độ đào tạo:          Thạc sĩ

Chuyên ngành:              Quản lý kinh tế (Economic Management)

Mã số:                             831.01.10

Loại hình đào tạo:         Tập trung, không tập trung

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành Quản lý kinh tế,  có khả năng làm chủ được kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

 • Về kiến thức cơ bản:

  - Mở rộng, nâng cao và cập nhật cho học viên các kiến thức cơ sở đã được giảng dạy ở bậc đại học về quản lý kinh tế.

  - Nắm vững kiến thức trong chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế để phân tích, đánh giá tổng hợp các tác động của quản lý kinh tế vĩ mô từ đó có những phương hướng, chiến lược đúng đắn, mang lại chính sách giải quyết một cách hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt là phải hiểu rõ các nguyên tắc quản lý kinh tế, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, từ đó, hoàn thiện khả năng đưa ra quyết định phù hợp với đạo đức và luật pháp để hạn chế những rủi do trong quản lý kinh tế.

  - Hiểu biết và làm chủ để ứng dụng thành thạo những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và kinh tế vào việc phân tích, đề xuất và hoạch định, tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội ở các cấp độ ngành/địa phương khác nhau

 • Kiến thức chuyên sâu:

  - Có năng lực chuyên môn sâu về quản lý kinh tế, thông thạo các nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  - Trang bị các kiến thức mới theo hướng chuyên sâu và ứng dụng cho học viên đặc biệt kiến thức chuyên ngành về quản trị, quản lý kinh tế trong xu thế hội nhập. Trong đó dành một khối lượng kiến thức hợp lý để học viên giải quyết những tình huống và các vấn đề thực tiễn của các cơ quan quản lý nhà nước trong môi trường toàn cầu hóa.

  - Hiểu biết và làm chủ để ứng dụng thành thạo những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và kinh tế vào việc phân tích, đề xuất và hoạch định, tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội ở các cấp độ ngành/địa phương khác nhau; Kiến thức sâu về lý thuyết và thực tiễn của công tác quản lý kinh tế chung cũng như quản lý cụ thể (chính sách, tài chính, đầu tư, nhân lực, nông thôn, đô thị…) trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. 

 • Về kỹ năng chuyên ngành:

  - Làm chủ kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng hoạch định chiến lược và kĩ năng ra quyết định để xử lý các biến động trong quá trình quản lý kinh tế;

  - Nắm bắt cơ hội kinh doanh, huy động và tổ chức nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu quản lý kinh tế;

  - Có kĩ năng phân tích, đánh giá và giải quyết kịp thời các vấn đề thực tế nảy sinh trong quá trình quản lý kinh tế;

  - Có kĩ năng vận dụng các công cụ thống kê, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế và quản lý công vào hoạt động thực tiễn để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quản lý;

  - Có kỹ năng tư duy, phản biện, nghiên cứu độc lập và phát hiện, giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế; Tìm kiếm đối tác và thị trường để thực hiện và mở rộng mục tiêu quản lý kinh tế;

  - Linh hoạt và sáng tạo trong việc lên ý tưởng quản lý và thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong quản lý kinh tế đối với từng ngành, từng lĩnh vực và đối với các đối tượng cụ thể trong quản lý.

 • Về kỹ năng mềm:

  - Có tư duy phản biện về qui hoạch, chính sách và tổ chức;

  - Khả năng tư duy, sáng tạo, tổ chức các công việc quản lý một cách độc lập tại các cơ quan quản lý nhà nước; Khả năng tổ chức, phối hợp và làm việc theo nhóm, phát triển nhóm để thực hiện những công việc được giao một cách hiệu quả;

  - Tự tin, linh hoạt, khéo léo khi giao tiếp với đối tác, đối tượng quản lý đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của đối tác, đối tượng quản lý trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế;

  - Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 • Yêu cầu về ngoại ngữ

  Theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học PHENIKAA (Đạt được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 • Yêu cầu về tin học

  Theo chuẩn đầu ra về trình độ tin học của Trường Đại học PHENIKAA.

 • Phẩm chất đạo đức trách nhiệm công dân

  - Có nhận thức và năng lực hành vi đảm bảo các chuẩn mực về đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh và tinh thần doanh nhân Việt Nam;

  - Có phẩm chất đạo đức kinh doanh tốt, tuân thủ pháp luật Việt Nam cũng như các nước có liên quan.

 • Trách nhiệm, đạo đức, ý thức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

  - Có tác phong, thái độ làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ kỷ luật lao động, coi trọng việc tự học hỏi, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ;

  - Có tinh thần trách nhiệm, ý thức với công việc, ý thức phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng;

  - Tôn trọng ý kiến của đối tượng quản lý và các bên liên quan trong phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý kinh tế.

 • Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

    - Cầu thị, hợp tác làm việc theo nhóm và chủ động phối hợp trong mọi công việc;

    - Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao và sẵn sàng chịu trách nhiệm về các quyết định về quản lý kinh tế.

2. Thời gian đào tạo:

    - 1,5 năm đối với hệ tập trung (học tập trung các ngày trong tuần, 2 kỳ học, 1 kỳ viết luận văn).

    - 2 năm (3 kỳ học, 1 kỳ viết luận văn).

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá tính bằng tín chỉ: 60

KHỐI KIẾN THỨC

KT bắt buộc

(TC)

KT tự chọn (TC)

Tổng (TC)

A. Khối kiến thức chung

6


6

B. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

21


42

Kiến thức cơ sở ngành

9

9

18

Kiến thức chuyên ngành

12

12

24

C. Luận văn tốt nghiệp

12


12

Tổng khối lượng

39

21

60

 

4. Đối tượng tuyển sinh:

4.1. Điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

Về văn bằng:

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi theo quy định;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc một số ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức theo quy định;

- Thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “Bằng đại học” do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào chuyên ngành Quản lý kinh tế phải có tối thiểu 01 (một) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị, quản lý.

4.2. Chương trình bổ sung kiến thức

Các môn học bổ túc kiến thức:

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

1

Khoa học quản lý

3

x

x

x

2

Quản lý nhà nước về kinh tế

3

x

x

x

3

Quản lý dự án

3

x

x

x

4

Quản trị học

3

x

x

5

Chính sách công

3

x

x

6

Kinh tế phát triển

3

x

7

Kinh tế vi mô

3

x

8

Kinh tế vĩ mô

3

x

9

Kinh tế công cộng

3

x

Trong đó:

- Nhóm I: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Khoa học quản lý, Chính sách công, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý khoa học và công nghệ, Luật kinh tế, Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế xây dựng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

- Nhóm II: Quản lý đất đai, Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng,  Quản lý đô thị và công trình, Quản lý xây dựng, Quản lý thủy sản, Quản lý tài nguyên rừng, Tổ chức quản lý dược, Quản lý ý tế, Quản lý bệnh viện, Tổ chức và quản lý vận tải, Quản lý thể dục thể thao, Báo chí học, Truyền thông đại chúng, Quan hệ công chúng, Thông tin học, Lưu trữ học, Bảo tàng học, Xuất bản, Luật, Luật quốc tế, Quản lý giáo dục, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

- Nhóm III: Công tác xã hội, Bất động sản, Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học môi trường, Khoa học đất, Thống kê, Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Nông nghiệp, Điện, Công nghệ kỹ thuật điện, Điện khí hoá mỏ, Qui hoạch vùng và đô thị, Qui hoạch đô thị, Xây dựng, Xây dựng cầu đường, Kiến trúc công trình, Kiến trúc hạ tầng đô thị, công trình, Xây dựng công trình, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghiệp chế tạo máy, Cơ khí chế tạo máy, Điện-điện tử,  Điện tử-viễn thông, Thiết kế máy, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Ngôn ngữ Anh.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

5.1. Quy trình đào tạo:

5.1.1. Hình thức và thời gian đào tạo:

Chương trình thạc sĩ Quản lý kinh tế được tổ chức đào tạo theo tín chỉ, định hướng ứng dụng.

Do đối tượng học viên phần lớn đang làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các cơ quan nghiên cứu kinh tế, các cơ sở đào tạo đại học, các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế, vì vậy, về cơ bản, Trường Đại học PHENIKAA chọn hình thức học không tập trung thời gian đào tạo là 2 năm. Các lớp học được tổ chức vào các buổi tối hoặc thứ bảy và chủ nhật cho phù hợp với đối tượng người học. (Tuy nhiên, nếu số lượng học viên đăng ký học ban ngày đủ để tổ chức lớp học, nhà trường sẽ bố trí cả lớp học vào ban ngày theo hình thức tập trung). Một năm học viên được tập trung thành hai kỳ, mỗi kỳ tập trung từ 2 đến 3 tháng, tổng số 3 kỳ học tập trung và một kỳ viết luận văn thạc sĩ.

5.1.2. Cách thức tổ chức, quản lý các khoá học:

* Căn cứ để quản lý:

-  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Quy định về đào tạo sau đại học, nội quy, kế hoạch giảng dạy và học tập cho toàn khoá học và cho từng năm học của Trường Đại học PHENIKAA.

* Cách thức tổ chức quản lý:

-  Phòng Đào tạo phối kết hợp với Khoa chuyên môn quản lý chương trình kế hoạch đào tạo và việc thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo; quản lý về nhân sự đối với học viên và kết quả học tập của học viên.

-  Tăng cường sử dụng các phương tiện hiện đại cho giảng dạy và nghiên cứu, chủ động khai thác hệ thống tư liệu của thư viện và mạng thông tin để phục vụ cho hoạt động đào tạo.

5.2. Điều kiện tốt nghiệp:

- Hoàn thành chương trình đào tạo với điểm trung bình chung các học phần đạt từ 5.5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ) trong thời gian quy định;

- Bảo vệ luận văn đạt điểm từ 5,5/10 trở lên;

- Đạt được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chấp hành đúng các quy chế, qui định do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học PHENIKAA.

6. Thang điểm: 10/10 cho các môn học, quy đổi ra thang điểm 4 và điểm chữ.

7. Nội dung chương trình

Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo

Mã số học phần

Tên học phần

Khối lượng tín chỉ

Phần chữ

Phần số

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành, bài tập, tiểu luậnPhần 1: Kiến thức chung

6 TCQLTH

8101

Triết học

4

3

1

QLPP

8102

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế

2

2

0Phần 2: Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

54 TC

1. Kiến thức cơ sở ngành


Nhóm các học phần bắt buộc

9QLKH

8103

Khoa học quản lý nâng cao

3

2

1

QLKT

8104

Kinh tế học nâng cao

3

2

1

QLLT

8105

Pháp luật kinh tế

3

2

1Nhóm các môn tự chọn

(Chọn 3 trong 9 học phần)

9QLLĐ

8201

Lãnh đạo học nâng cao

3

2

1

QLXH

8202

Xã hội học trong quản lý

3

2

1

QLTT

8203

Hệ thống thông tin quản lý nâng cao

3

2

1

QLVH

8204

Văn hóa trong quản lý và kinh doanh

3

2

1

QLĐT

8205

Kinh tế đầu tư nâng cao

3

2

1

QLQT

8206

Quản trị học nâng cao

3

2

1

QLNL

8207

Kinh tế nguồn lực tài chính nâng cao

3

2

1

QLNL

8208

Kinh tế nguồn nhân lực nâng cao

3

2

1

QLCC

8209

Kinh tế công cộng

3

2

12. Kiến thức chuyên ngành


B1. Nhóm các môn bắt buộc

12QLNN

8210

Quản lý Nhà nước về kinh tế nâng cao

3

2

1

QLDN

8211

Quản trị doanh nghiệp nâng cao

3

2

1

QLCS

8212

Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

3

2

1

QLTC

8301

Quản lý tài chính công nâng cao

3

2

1B2. Nhóm các môn tự chọn

(chọn 4 trong 10 học phần)

12QLCL

8302

Quản trị chiến lược nâng cao

3

2

1

QLDA

8303

Quản lý chương trình dự án

3

2

1

QLTĐ

8304

Quản lý sự thay đổi

3

2

1

QLĐP

8305

Quản lý phát triển địa phương

3

2

1

QLDV

8306

Kinh tế thương mại dịch vụ

3

2

1

QLCN

8307

Quản lý khoa học công nghệ

3

2

1

QLNT

8308

Quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn

3

2

1

QLMK

8309

Marketing địa phương

3

2

1

QLMT

8310

Kinh tế và quản lý môi trường

3

2

1

QLQT

8311

Quản lý thuế nâng cao

3

2

1Luận văn

12

Tổng cộng

608. Dự kiến kế hoạch giảng dạy

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Bộ môn giảng dạy

Tổng số

LT

TL/BT

/TH

HỌC KỲ I

15

10

5

1

Triết học

4

2

2

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế

2

2

0

3

Kinh tế học nâng cao

3

2

1

4

Khoa học quản lý nâng cao

3

2

1

5

Pháp luật kinh tế

3

2

1

HỌC KỲ II

18

12

6

1

Quản lý Nhà nước về kinh tế nâng cao

3

2

1

2

Quản trị doanh nghiệp nâng cao

3

2

1

3

Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

3

2

1

4

Học phần tự chọn khối kiến thức cơ sở ngành (Chọn 3/9 học phần)

9

6

3

HỌC KỲ III

15

10

5

1

Quản lý tài chính công nâng cao

3

2

1

2

Học phần tự chọn khối kiến thức chuyên ngành (Chọn 4/10 học phần)

12

8

4

HỌC KỲ IV

12

12

1

Nghiên cứu khoa học – Luận văn Thạc sĩ (Chọn đề tài và hoàn thiện đề cương; Viết và hoàn thành luận văn; Bảo vệ luận văn)

12

12

Tổng

60

33

27

Liên hệ:

Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học PHENIKAA

- Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

- Số điện thoại: 094 651 1010

- Website: http://phenikaa-uni.edu.vn/

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TẠI ĐÂY