Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

13/02/2019 8:52 SA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình:        Quản trị kinh doanh

Trình độ đào tạo:          Thạc sĩ

Chuyên ngành:              Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Mã số:                             8340101

Loại hình đào tạo:         Tập trung, không tập trung

  1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo học viên có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu về quản trị kinh doanh, thông thạo các nghiệp vụ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các lĩnh vực quản trị kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Về phẩm chất chính trị:

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà Nước, hình thành một nhân sinh quan và thái độ tốt đối với cộng đồng; hình thành đạo đức nghề nghiệp;

- Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và xã hội.

Về năng lực:

- Đảm nhận được trọng trách về quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

- Nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược kinh doanh ở các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước và tham gia lập dự án, thẩm định các dự án kinh doanh của các tổ chức kinh tế.

- Có thể tiếp tục nghiên cứu để giảng dạy chuyên sâu về quản trị kinh doanh  ở bậc đại học.

- Tiếp tục tham gia đào tạo ở bậc tiến sĩ ở trong và ngoài nước về chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Về kiến thức:

- Mở rộng, nâng cao và cập nhật cho học viên các kiến thức cơ sở đã được giảng dạy ở bậc đại học về quản trị kinh doanh.

- Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên một lượng kiến thức chuyên ngành cần thiết, đặc biệt kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh đối với doanh nghiệp. Trong đó dành một khối lượng kiến thức hợp lý để học viên giải quyết những tình huống và các vấn đề thực tiễn của các doanh nghiệp liên quan đến quản trị kinh doanh.

Về kỹ năng:

- Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề về kinh doanh và quản lý, đặc biệt là những vấn đề về quản trị doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh quốc tế.

- Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề kinh doanh và quản lý đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng, để giải quyết các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh.

2. Thời gian đào tạo:

- 1,5 năm đối với hệ tập trung (học tập trung các ngày trong tuần, 2 kỳ học, 1 kỳ viết luận văn)

- 2 năm (3 kỳ học, 1 kỳ viết luận văn)

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 60 tín chỉ

3.1 Kiến thức chung

6 tín chỉ

3.2 Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

42 tín chỉ

3.3. Luận văn thạc sĩ

12 tín chỉ

3.4. Khối lượng các học phần bắt buộc

42 tín chỉ

3.5. Khối lượng các học phần tự chọn (6 HP)

18 tín chỉ

 

4. Đối tượng tuyển sinh:

4.1. Điều kiện dự thi

Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:

Về văn bằng:

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi theo quy định;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần hoặc một số ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức theo quy định;

- Thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “Bằng đại học” do Cục Quản lý chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi phải có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị, quản lý.

4.2. Chương trình bổ sung kiến thức

Đối với ngành gần

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Quản trị học

3

2

Marketing căn bản

3

3

Quản trị kinh doanh

3

4

Quản trị tác nghiệp thuơng mại quốc tế

3

Đối với ngành khác

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Quản trị học

3

2

Marketing căn bản

3

3

Quản trị kinh doanh

3

4

Quản trị tác nghiệp thuơng mại quốc tế

3

5

Thuế

3

6

Tài chính doanh nghiệp

3

7

Nguyên lý kế toán và Kế toán quản trị

3


5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

5.1. Quy trình đào tạo

5.1.1. Hình thức và thời gian đào tạo:

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh được tổ chức đào tạo theo tín chỉ, định hướng ứng dụng.

Do đối tượng học viên phần lớn đang làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, các cơ quan nghiên cứu kinh tế, các cơ sở đào tạo đại học, các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý kinh tế, các tổ chức quốc tế, vì vậy, về cơ bản, Trường Đại học PHENIKAA chọn hình thức học không tập trung thời gian đào tạo là 2 năm. Các lớp học được tổ chức vào các buổi tối hoặc thứ bảy và chủ nhật cho phù hợp với đối tượng người học. (Tuy nhiên, nếu số lượng học viên đăng ký học ban ngày đủ để tổ chức lớp học, nhà trường sẽ bố trí cả lớp học vào ban ngày theo hình thức tập trung). Một năm học viên được tập trung thành hai kỳ, mỗi kỳ tập trung từ 2 đến 3 tháng, tổng số 3 kỳ học tập trung và một kỳ viết luận văn thạc sĩ.

5.1.2. Cách thức tổ chức, quản lý các khoá học:

* Căn cứ để quản lý:

-  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Quy định về đào tạo sau đại học, nội quy, kế hoạch giảng dạy và học tập cho toàn khoá học và cho từng năm học của Trường Đại học PHENIKAA.

* Cách thức tổ chức quản lý:

-  Phòng Đào tạo phối kết hợp với Khoa chuyên môn quản lý chương trình kế hoạch đào tạo và việc thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo; quản lý về nhân sự đối với học viên và kết quả học tập của học viên.

-  Tăng cường sử dụng các phương tiện hiện đại cho giảng dạy và nghiên cứu, chủ động khai thác hệ thống tư liệu của thư viện và mạng thông tin để phục vụ cho hoạt động đào tạo.

5.2. Điều kiện tốt nghiệp

- Hoàn thành chương trình đào tạo với điểm trung bình chung các học phần đạt từ 5.5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ) trong thời gian quy định;

- Bảo vệ luận văn đạt điểm từ 5,5/10 trở lên;

- Đạt được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 của Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chấp hành đúng các quy chế, qui định do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học PHENIKAA.

6. Thang điểm: Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ.

7. Nội dung chương trình đào tạo

Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo

Mã học phần

Tên học phần

Khối lượng tín chỉ

Phần chữ

Phần số

Tổng số

LT

TH,BT,TLPhần 1: Kiến thức chung

6

3

3

QTTH

8101

Triết học

4

2

2

QTPP

8102

Phương pháp NCKH và thực hiện luận văn thạc sĩ

2

1

1Phần2: kiến thức cơ sở và chuyên ngành

54

26

14a. Kiến thức cơ sở ngành

21

14

7Nhóm các môn bắt buộc

12

8

4

QTCL

8103

Quản trị chiến lược

3

2

1

QTNL

8104

Quản trị nhân lực

3

2

1

QTQM

8105

Quản trị Marketing

3

2

1

QTPL

8201

Pháp luật kinh doanh

3

2

1Nhóm các môn tự chọn

(Chọn 3 trong 8 học phần)

9

6

3

QTTT

8204

Tài chính tiền tệ nâng cao

3

2

1

QTPK

8205

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

2

1

QTDD

8206

Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

3

2

1

QTTQ

8207

Tài chính quốc tế nâng cao

3

2

1

QTVM

8208

Kinh tế vi mô nâng cao

3

2

1

QTVM

8209

Kinh tế vĩ mô nâng cao

3

2

1

QTTX

8210

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

3

2

1

QTCK

8211

Luật kế toán và chuẩn mực kế toán

3

2

1b. Kiến thức chuyên ngành

21

14

7Nhóm các môn bắt buộc

12

8

4

QTQT

8202

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3

2

1

QTQC

8203

Quản trị chất lượng nâng cao

3

2

1

QTQD

8301

Quản trị dự án và danh mục đầu tư

3

2

1

QTQL

8302

Quản trị Logistics

3

2

1Nhóm các môn tự chọn

(chọn 3 trong 8 học phần)

9

6

3

QTKQ

8303

Kế toán quản trị nâng cao

3

2

1

QTĐG

8304

Định giá tài sản

3

2

1

QTTH

8305

Quản trị thương hiệu

3

2

1

QTNT

8306

Quản trị ngân hàng thương mại

3

2

1

QTPĐ

8307

Phân tích đầu tư chứng khoán

3

2

1

QTTĐ

8308

Thẩm định và tài trợ dự án

3

2

1

QTHQ

8309

Thủ tục hải quan trong kinh doanh

3

2

1

QTRR

8310

Quản trị rủi ro trong kinh doanh

3

2

1Luận văn tốt nghiệp

12

0

12Tổng cộng

60

32

28

 

8. Dự kiến kế hoạch giảng dạy

Mã số học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Phần chữ

Phần sốHọc kỳ 1

15

QTTH

8101

Triết học

4

QTPP

8102

Phương pháp NCKH và thực hiện luận văn thạc sĩ

2

QTCL

8103

Quản trị chiến lược

3

QTNL

8104

Quản trị nhân lực

3

QTQM

8105

Quản trị Marketing

3Học kỳ 2

18

QTPL

8201

Pháp luật kinh doanh

3Tự chọn 3 trong 8 học phần

9

QTQT

8202

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3

QTQC

8203

Quản trị chất lượng nâng cao

3Học kỳ 3

15

QTQD

8301

Quản trị dự án và danh mục đầu tư

3

QTQL

8302

Quản trị Logistics

3Tự chọn 3 trong 8 học phần

9Học kỳ 4 Làm luận văn tốt nghiệp

12Tổng cộng 4 học kỳ

60

Liên hệ:

Khoa Kinh tế - Tài chính, Trường Đại học PHENIKAA

- Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

- Số điện thoại: 094 651 1010

- Website: http://phenikaa-uni.edu.vn/

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TẠI ĐÂY