Thông báo Kế hoạch giảng dạy, học tập trực tuyến

23/02/2021 9:55 SA

Căn cứ Kế hoạch triển khai giảng dạy - học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến, Nhà trường thông báo tới các giảng viên và sinh viên kế hoạch giảng dạy - học tập cụ thể từ ngày 22/02/2021 của như sau:

1. Kế hoạch giảng dạy, hình thức đào tạo:

- Triển khai giảng dạy - học tập trực tuyến qua phần mềm Google Meet và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến (Google Classroom) từ ngày 22/02/2021 đối với các lớp học phần lý thuyết/bài tập của sinh viên tất cả các khóa;

- Đối với sinh viên K14, lịch học quân sự chuyển sang tháng 6/2021 và lịch học học kỳ 2 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 22/02/2021 bằng hình thức online;

- Sinh viên tra cứu lịch học tại trang Quản lý đào tạo (http://qldt.phenikaa-uni.edu.vn/);

- Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo sức khỏe theo các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, các Giảng viên có thể bố trí giảng dạy trực tuyến tại tại các phòng học theo thời khóa biểu hoặc các địa điểm có đầy đủ các điều kiện phục vụ giảng dạy. Giảng viên đăng ký cụ thể với Khoa tổng hợp về Phòng ĐT để phục vụ công tác quản lý;

- Các học phần: Giáo dục thể chất, Thực hành, Thí nghiệm của các lớp học phần không tổ chức học trực tuyến. Phòng ĐT sẽ điều chỉnh lịch học cụ thể các học phần trên hệ thống Quản lý đào tạo sau khi sinh viên quay trở lại Trường học tập trung.

2. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo

Công tác tổ chức giảng dạy – học tập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học. Giảng viên thực hiện việc điểm danh sinh viên lên lớp; giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập… thông qua các công cụ quản lý của phần mềm giảng dạy trực tuyến, qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến Google Classroom của Trường.

3. Tổ chức thực hiện:

a. Các Khoa/Bộ môn:

- Phổ biến thông tin chủ trương, kế hoạch tổ chức giảng dạy - học tập trực tuyến tới các giảng viên;

- Phối hợp đôn đốc, kiểm tra quá trình giảng dạy của giảng viên;

b. Các Phòng chức năng:

- Phòng ĐT, Bộ phận Thanh tra giảng đường kiểm tra, theo dõi tình hình giảng viên giảng dạy trên phần mềm giảng dạy trực tuyến;

- Phòng ĐT theo dõi tiến độ, kế hoạch các lớp học phần để có điều chỉnh phù hợp;

- Trung tâm CNTT phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho giảng viên và sinh viên trong quá trình tổ chức giảng dạy – học tập;

- Phòng HCQTTB mở cửa các phòng học và đảm bảo các trang thiết bị hoạt động phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập;

- Phòng Tuyển sinh và Truyền thông tổ chức truyền thông tới các giảng viên, sinh viên; thường xuyên nắm bắt và theo dõi tình hình sinh viên tham gia học tập.

c. Các Giảng viên, Cố vấn học tập, Quản lý lớp:

- Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy trực tuyến theo kế hoạch đã ban hành và các văn bản hướng dẫn của Trường;

- Phối hợp phổ biến và thông tin tới sinh viên về chủ trương, kế hoạch giảng dạy - học tập trực tuyến của Trường.

d. Đối với Sinh viên:

- Cài đặt, sử dụng phần mềm Google Meet để tham gia học tập trực tuyến theo kế hoạch của Trường; Đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giảng viên;

- Sử dụng hệ thống Quản lý học tập trực tuyến Google Classroom để tự học có hướng dẫn thông qua các tài liệu, bài giảng do giảng viên cung cấp;

- Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trường khi tham gia học tập trực tuyến.

4. Thông tin hỗ trợ, liên hệ:

- Trung tâm CNTT: Đỗ Ngọc Điền (SĐT: 0975907722; Email: dien.dongoc@phenikaa-uni.edu.vn) hoặc Lê Hoàng Anh (SĐT: 0972641309; Email: anh.lehoang@phenikaa-uni.edu.vn);

- Phòng ĐT: Nguyễn Thái Vinh 0385851867 - Email: dtqlsv@phenikaa-uni.edu.vn;

Trường thông báo để các đơn vị, Giảng viên, Sinh viên có liên quan biết và thực hiện