Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

21/05/2020 11:29 SA

Trường Đại học Phenikaa xin thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Trường như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Hạn cuối cùng các ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Phòng KHCN&HTQT của Trường.

04/5

2

Hạn cuối cùng Nhà trường gửi hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGS cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký HĐ và Lịch xét của HĐ về Văn phòng HĐGSNN.

20/5

3

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (Hội đồng giáo sư nhà nước tổ chức).

01/6-15/6

4

Hạn cuối cùng ứng viên nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

- Ứng viên nộp 03 bộ hồ sơ được in, chụp trên giấy A4, đóng bìa, có mục lục và đánh số trang tại KHCN&HTQT của Trường.

- Ứng viên truy cập vào trang thông tin điện tử của HĐGSNN tại địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/ungvien/ và thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký và nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1, Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS).

30/6

5

Hội đồng Giáo sư cơ sở của Trường họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

05/7-05/8

6

Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,… theo quy định)

20/8