Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký và xét chọn Nhóm nghiên cứu tiềm năng Trường Đại học PHENIKAA

25/10/2019 6:46 SA
Căn cứ theo Quyết định số 118/ĐHP ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học PHENIKAA.
Theo định hướng xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu, Nhà trường ra thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập Nhóm nghiên cứu tiềm năng Trường Đại học PHENIKAA cụ thể như sau:
1. Các nhóm nghiên cứu lập hồ sơ đăng ký Nhóm nghiên cứu tiềm năng, Trường Đại học PHENIKAA theo danh mục sau đây:
- Đơn đăng ký (tải về)
- Bản thuyết minh đăng ký (tải về)
- Lý lịch khoa học của Trưởng nhóm và các thành viên (tải về)
- Danh sách trích ngang các cộng tác viên của Nhóm (tải về)
- Các minh chứng về năng lực của trưởng nhóm và thành viên theo khoản 2, Điều 4 “Quy định tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học PHENIKAA”
- Các tài liệu minh chứng bổ sung khác (nếu có)
2. Hồ sơ đăng ký thành lập Nhóm nghiên cứu tiềm năng được lập thành 01 bộ đóng thành 1 quyển (có đầy đủ chữ ký) và gửi về địa chỉ: Phòng KHCN&HTQT, Phòng 612, Nhà A2, Trường Đại học PHENIKAA trước 16 giờ Thứ 5 ngày 31 tháng 10 năm 2019. Bản scan hồ sơ đăng ký Nhóm nghiên cứu tiềm năng gửi theo địa chỉ email: khcn_htqt@phenikaa-uni.edu.vn trước khi nộp bản in.
3. Thời gian xét hồ sơ đăng ký Nhóm nghiên cứu tiềm năng, Trường Đại học PHENIKAA trước ngày 15 tháng 11 năm 2019.
Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi thông tin trên đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên được biết và lập hồ sơ đăng ký./.