Thông báo về việc tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học PHENIKAA

04/06/2019 2:01 CH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB-ĐHP-KHCN

Hà nội, ngày tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học PHENIKAA

 

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-ĐHP-KHCN  ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Nhà trường thông báo đến quý Thầy cô và các bạn sinh viên kế hoạch tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA

Trường Đại học PHENIKAA tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) nhằm mục đích phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Qua đó, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học (NCKH).

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

     Đối tượng tham gia hội nghị SVNCKH là tất cả các sinh viên đang theo học đại học và học viên cao học hệ chính quy tại trường tính đến thời điểm nộp công trình NCKH dự thi.

     Mỗi công trình NCKH có thể do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số tham gia thực hiện một công trình không quá 5 người. Công trình phải xác định và ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính.

      Công trình SVNCKH năm học (2018-2019) phải thỏa mãn những yêu cầu sau:

      – Không được trùng lặp với các công trình NCKH mà sinh viên các năm trước đã nghiên cứu.

      – Gắn với chuyên ngành của sinh viên đăng ký.

      – Công trình xuất sắc nhất cấp trường sẽ được chọn dự thi giải thưởng các cấp.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Hội nghị sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các công trình SVNCKH có chất lượng cao.

Các công trình SVNCKH đạt giải sẽ được:

  • – Tặng giấy khen của Hiệu trưởng;
  • – Giới thiệu tham gia dự thi giải thưởng các cấp;
  • – Nhận mức khen thưởng theo cơ cấu giải thưởng như sau:

    • Giải nhất: mỗi đề tài được thưởng 3.000.000 đồng.

    • Giải nhì: mỗi đề tài được thưởng 2.000.000 đồng.

    • Giải ba: mỗi đề tài được thưởng 1.000.000 đồng.

    • Giải khuyến khích: mỗi đề tài được thưởng 500.000 đồng.

    • Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải nhất: mỗi đề tài được thưởng 2.500.000 đồng và giấy khen của Hiệu trưởng.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

Hồ sơ gồm:

 1. Đơn đăng ký

 2. Tóm tắt nội dung nghiên cứu

(Các biểu mẫu tải trên website của Trường đại học PHENIKAA, mục Khoa học Công nghệ - Biểu mẫu);

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 10/6/2019.

Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/6/2019.

Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ: Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế, phòng 202, nhà A, Trường Đại học PHENIKAA.  Địa chỉ email: khcn_htqt@phenikaa-uni.edu.vn

Mọi thông tin liên hệ Mrs. Dương Thị Thu Dung, điện thoại: 0936871369.

Nhà trường đề nghị trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi thông tin về Hội nghị tới cán bộ, giảng viên chủ nhiệm lớp, hướng dẫn sinh viên của mình có quan tâm đăng ký tham gia.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu;

- Các đơn vị;

- lưu VT, p.KHCN&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

GS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

 

 

   Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

   Link tải file đính kèm:

- Đơn đăng ký.

- Báo cáo tóm tắt đề tài.