rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

 
 

Triển khai đề tài sinh viên NCKH năm học 2020 - 2021

27/08/2020 3:44 CH

1. Mục đích

 • Phát động và triển khai hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học trong toàn trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn  nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.
 • Phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học; tự nghiên cứu cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.
 • Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có thời gian thực hiện các công trình nghiên cứu; tổ chức đánh giá xét chọn một số công trình nghiên cứu khoa học sinh viên có chất lượng tốt gửi dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” các cấp năm học 2020 – 2021.
 • Làm cơ sở để nghiệm thu khối lượng nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong năm học 2020 – 2021.

2. Về việc triển khai cho sinh viên đăng ký đề tài

Căn cứ định hướng nghiên cứu khoa học sinh viên của Trường trong năm học 2020 – 2021, các đơn vị lựa chọn cán bộ hướng dẫn và sinh viên thực hiện đề tài như sau:

* Đối với sinh viên:

 • Đối tượng được xét chọn là những sinh viên hệ chính quy có kết quả xếp loại học tập đạt từ loại Khá trở lên (Sinh viên năm thứ nhất sẽ căn cứ điểm tuyển sinh hoặc thuộc diện tuyển thẳng).
 • Điểm trung bình đạt: 7.0 điểm.

* Đối với cán bộ hướng dẫn:

 • Căn cứ nhiệm vụ năm học, năng lực nghiên cứu của giảng viên, Trưởng đơn vị tổ chức cho giảng viên đề xuất đề tài để sinh viên đăng ký thực hiện đề tài với cán bộ hướng dẫn.
 • Mỗi đề tài NCKH của sinh viên do 01 cán bộ hướng dẫn. Mỗi cán bộ giảng viên hướng dẫn tối đa 02 để tài sinh viên NCKH.

* Đối với cán bộ quản lý Khoa

 • Trên cơ sở đề xuất đề tài của giảng viên và sinh viên, Trưởng các đơn vị tổ chức họp, xét duyệt danh sách sinh viên đăng ký thực hiện đề tài và gửi kết quả xét duyệt về phòng Khoa học Công nghệ (Danh sách sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH năm học 2020 - 2021 - Mẫu 1) để Nhà trường ra quyết định giao đề tài cho người hướng dẫn và sinh viên thực hiện.
 • Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

3. Việc triển khai thực hiện đề tài sinh viên NCKH

 • Căn cứ Quyết định giao đề tài cho người hướng dẫn và sinh viên, các Khoa/ Viện/Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức cho giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài theo đúng tiến độ. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 10/2020 đến hết tháng 4/2021.
 • Nhà trường tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài trong tháng 1/2021 và giải quyết các đơn đề nghị thay đổi, điều chỉnh tên đề tài, đơn dừng việc thực hiện đề tài của sinh viên (nếu có). Sau thời điểm các đơn vị nộp báo cáo tiến độ, mọi đề nghị thay đổi, điều chỉnh của sinh viên không được tiếp nhận, giải quyết.
 • Việc nghiệm thu đề tài: thực hiện trong tháng 5/2021.

Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa/Viện/Trung tâm triển khai thông báo này đến toàn thể giảng viên, sinh viên trong đơn vị đồng thời tổ chức, triển khai hoạt động sinh viên NCKH theo đúng hướng dẫn trên.