Lịch kiểm tra tiếng Anh

11/09/2019 9:53 SA

Thời gian thi

Nội dung

Thời gian làm bài

08:30

Thí sinh vào phòng thi ổn định chỗ ngồi, nghe qui chế thi và nhận đề thi

 

09:00

Thí sinh bắt đầu làm bài Nghe

45 phút

09:45

Thí sinh bắt đầu chuyển sang làm bài Đọc

75 phút

11:00

Thí sinh dừng làm bài.
Giám thị thu lại đề thi và kiểm tra mã đề

 


Danh sách sinh viên Phòng 1

Danh sách sinh viên Phòng 2

Danh sách sinh viên Phòng 3

Danh sách sinh viên Phòng 4