Trường Đại học Phenikaa hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

06/11/2019 2:21 SA
Ngày 09/11 hàng năm được chọn là Ngày Pháp luật Việt Nam trên cơ sở đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuất phát từ thực tiễn đó, Ngày Pháp luật Việt Nam ra đời như một hình thức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của mỗi công dân về vai trò và ý nghĩa của pháp luật.

Tích cực chào mừng và hưởng ửng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 (09/11/2019), Phenikaa University đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới cán bộ, giảng viên và người học.

Cùng với đó, trong tuần lễ Ngày pháp luật Việt Nam 2019 (04 – 10/11/2019), Phenikaa University tập trung giới thiệu đến cán bộ, giảng viên, các bạn học viên, sinh viên một số nội dung đổi mới cơ bản của Luật giáo dục đại học sử đổi năm 2018, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Nội dung cụ thể tại đường dẫn dưới đây:

- Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018
- Bảng tổng hợp, so sánh các điểm mới của Luật GDĐH năm 2018 so với năm 2012