Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

27/2/2020 193 lượt xem
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2019 trường đại học Phenikaa.  

Công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

15/2/2020 347 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành, Trường đại học Phenikaa kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ... 

Chương trình đào tạo

8/8/2019 1067 lượt xem
Chương trình đào tạo của Trường Đại học PHENIKAA được xây dựng mới theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive Design Implement Operate) đáp ứng chuẩn đầu ra.  

Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh

2/8/2019 214 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh  

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học (hệ chính quy)

17/7/2019 4785 lượt xem
Chuẩn đầu ra là cam kết của Trường Đại học Phenikaa với xã hội về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại Trường. Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Phenikaa được cập nhật theo tình hình phát triển của ... 

Cán bộ, giảng viên

8/5/2019 1137 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực dựa trên các chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý ... 

Chuẩn đầu ra Tin học

24/8/2018 139 lượt xem