Danh sách chương trình đào tạo

15/1/2021 542 lượt xem
 

Chuẩn đầu ra

15/1/2021 293 lượt xem
 

Danh sách các ngành/chương trình đào tạo đại học dự kiến mở năm học 2021-2022

22/12/2020 252 lượt xem
Danh sách các ngành/chương trình đào tạo đại học dự kiến mở năm học 2021-2022  

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

27/2/2020 709 lượt xem
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2019 trường đại học Phenikaa.  

Công khai cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

15/2/2020 606 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành, Trường đại học Phenikaa kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo ... 

Chương trình đào tạo

8/8/2019 1931 lượt xem
Chương trình đào tạo của Trường Đại học PHENIKAA được xây dựng mới theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive Design Implement Operate) đáp ứng chuẩn đầu ra.  

Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh

2/8/2019 573 lượt xem
Trường Đại học Phenikaa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tiếng Anh  

Chính sách chất lượng Trường Đại học PHENIKAA

9/5/2019 210 lượt xem
Quyết định về việc ban hành chính sách chất lượng của trường Đại học Phenikaa  

Cán bộ, giảng viên

8/5/2019 1907 lượt xem
Trường Đại học PHENIKAA đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực dựa trên các chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý ... 

Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2018 trường đại học Phenikaa.

1/2/2019 272 lượt xem
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2019 trường đại học Phenikaa.  

Chuẩn đầu ra Tin học

24/8/2018 355 lượt xem
Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học của Trường Đại học Thành Tây  

Báo cáo tình hình việc làm của SV năm 2016

15/1/2018 219 lượt xem
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2016 trường đại học Phenikaa.  

Báo cáo tình hình việc làm của SV năm 2017

15/12/2017 246 lượt xem
Báo cáo tình hình việc làm của các sinh viên tốt nghiệp năm 2017 trường đại học Phenikaa.